js.mana@yahoo.com
02-314-5847 084-100-5050

Our Service

•    วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist visa )
•    วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือ เยี่ยมแฟน ( Visitor Visa )
•    วีซ่าแต่งงาน หรือคู่หมั้น Settlement ( Marriage Visa or Fiancé Visa )
•    วีซ่านักเรียน ( Student Visa )
•    วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (Non-Immigrant Visa )
•    กรอกฟอร์ม กรอกฟอร์มออนไลน์ ( Application Form )
•    ประกันการเดินทาง ( Travel Insurance )
•    บริการรับจอง-ซื้อตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม (Air Ticket and Booking)
•    บริการแปลเอกสาร (Translation Service )

เรายินดีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องวีซ่าแก่ท่าน!!!!

เราการันตีในการยื่นขอวีซ่าให้คุณ หากวีซ่าไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินหรือยื่นเรื่องให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
-เราวิเคราะห์หาจุดอ่อนของท่าน และปิดปัญหาจุดอ่อนของท่านในการขอวีซ่า
-เราช่วยให้ท่านตัดความรำคาญในเรื่องการเดินเรื่องเอกสาร
-เราจะดำเนินการให้ท่านตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพราะการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ
ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนนี้ถือเรื่องสำคัญ หากท่านไม่พร้อมหรือเอกสารไม่ครบอาจเป็นส่วนสำคัญให้ท่านโดนปฏิเสธวีซ่าได้
-เรามีการเทรนและเตรียมตัวให้ท่านก่อนการเข้าสัมภาษณ์และดูแลจนจบขั้นตอนการขอวีซ่า
***ท่านสามารถไว้วางใจกับเราได้ในการฝากเอกสารไว้แต่ละครั้ง**

เอกสารประกอบทั่วไปในการยื่นขอทำวีซ่าแต่ละประเทศมีดังนี้

วีซ่าท่องเที่ยว

 • 1. หนังสือเดินทาง / Passport
 • 2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ) / Application Form
 • 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / Photo
 • 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง15ปีหรือยังไม่มี บัตรประชาชน) / Identity card or Birth Certificate
 • 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล / Certificate of Name Chang or Certificate of Last Name
 • 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน) / Resident Registration
 • 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า / Certificate Marriage or Certificate of Divorce กรณีคู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรส แ่ต่มีบุตรด้วยให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 • 8. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ / Certificate of employee or Certificate of Commercial registration
 • 9. เอกสารทางการเงิน / Financial Evidence
 • 10. หนังสือเชิญ / Invitation Letter
 • *****จำเป็นอย่างยิ่ง****** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)

วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน/มีผู้เชิญ ต้องมีเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเพิ่มเติมดังนี้

 • 1. สำเนาพาสปอร์ตของผู้เชิญ
 • 2. สำเนา เอกสารแสดงทรัพย์สินของผู้เชิญ
 • 3. สำเนาเอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด
 • 4. เอกสารทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 • 5. เอกสารทางการทำงานของผู้นั้น
 • 6. เอกสารการหย่าร้าง (ในกรณีผู้เชิญเคยมีการสมรส)
 • 7. เอกสารแสดงที่พักของผู้เชิญ (ควรมีรูปถ่ายของสถานที่พักแนบมาด้วย)
 • 8. .จดหมายเชิญ (อธิบายถึงความสัมพันธ์ของผู้เชิญ ในกรณีที่การันตี และออกค่าใช้จ่ายในเรื่อง ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง ให้ทางผู้การันตีแจ้งมาด้วย)
 • 9.เอกสารที่ยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ถูกเชิญ เช่น
 • 10. หนังสือเชิญ / Invitation Letter
 • - รูปถ่าย
 • - E-mail
 • - บิลค่าโทรศัพท์
 • - เอกสารการส่งเงิน หรืออื่นๆ

วีซ่าถาวร คู่หมั้น-แต่งงาน-ติดตามคู่สมรส

 • 1. หนังสือการขอใบรับรองความเป็นโสด และใบสำคัญแสดงการหย่า(ในกรณีที่ผู้สมรสเคยจดทะเบียน) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทย และต้องมีการรับรองโดยกรมการกงสุล
 • 2. การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน 1 วัน
 • 3. การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน แบบเร่งด่วน
 • 4. การเตรียมเอกสารของทั้งคู่ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของเรา สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส
 • 5. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า
 • 6. ใบรับรองการเรียนภาษาก่อนการขอวีซ่า(ในบางประเทศ เช่น เยอรมัน)
 • 7. การตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากร
 • 8. การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย
 • *****ในกรณีการขอวีซ่าถาวร จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าการขอวีซ่าท่องเที่ยว และระยะเวลาในการดำเนินการไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารของผู้ยื่นขอ ดังนั้นในการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ควรศึกษาให้ละเอียด*****

บริการอื่นๆ Other Service

  บริการอื่นๆ Other Service
 • กรอกฟอร์ม วีซ่าทุกประเทศ: อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, Schengen, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, ฯลฯ
 • แปลเอกสารรับรองกระทรวง [li] ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) ในการขอวีซ่าในบางประเทศเช่น วีซ่าในกลุ่ม Schengen จะต้องทำประกันการเดินทางยื่นแนบไปด้วยทุกครั้งที่ขอวีซ่า
 • จองคิวสัมภาษณ์และรับยื่นขอวีซ่าทุกประเทศ ยกเว้น ประเทศจีน, ไต้หวัน, และอินเดีย
 • รับจอง-ซื้อตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม
 • บริการรับยื่นขอวีซ่าแบบเร่งด่วน
 • Hotline : 084 100 5050